Mùa hạ này thừa nắng, thiếu anh.
[…]

Mùa hạ này thừa nắng, thiếu anh.

[…]

  1. nhocktlx posted this
Blog comments powered by Disqus